Menu

Algemene voorwaarden

Algemeen

Jij&iq hanteert Algemene voorwaarden naar model van de vereniging ZZP-Nederland. Deze Algemene voorwaarden kunt u opvragen via info@jijeniq.nl en maken deel uit van iedere opdrachtovereenkomst.

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtnemer: Jij&iq Coaching en Onderzoek, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 62172050.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend.
 3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten.
 

Artikel 2. Algemeen

 1. De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende offerte/bevestiging van het begeleidingsvoorstel.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW (indien van toepassing) en exclusief eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten. Wanneer van voormelde kosten sprake is, wordt dit door Opdrachtnemer te allen tijde vooraf aan Opdrachtgever gemeld.
 2. Eventuele prijsstijgingen worden vooraf gecommuniceerd met Opdrachtgever door Opdrachtnemer. Een prijsstijging gaat altijd pas in bij het aangaan van een nieuwe Overeenkomst na datum van ingang van voornoemde stijging.

 

Artikel 4. Overeenkomst

 1. De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.

 

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.
 2. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.


Artikel 6. Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 

Artikel 7. Medewerking Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.
 

Artikel 8. Opzegging van de Overeenkomst en Annulering van sessies

 1. Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Bij annulering van een sessie door Opdrachtgever korter dan 24 uur voor aanvang, wordt het totale honorarium inclusief BTW voor de betreffende sessie aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Uitzondering hierop vormt de situatie dat het kind of diens verzorger, van wie het kind afhankelijk is om naar de sessie te komen, niet in staat is om naar de sessie te komen door ziekte (gestart op de dag van de afspraak) of ongeval.

 

 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij / zij in verzuim. Opdrachtnemer heeft in die situatie het recht de begeleiding / dienstverlening op te schorten totdat Opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Artikel 10. Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer.
 2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.

 

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 13. Verwerking Persoonsgegevens

 1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Jij&iq Coaching en Onderzoek persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Jij&iq Coaching en Onderzoek verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring op www.jijeniq.nl.
 2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Jij&iq Coaching en Onderzoek nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

 

 

 

Artikel 14. Vervaltermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar.


Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Als psycholoog ben ik aangesloten bij het Nederlands Instituut van psychologen (NIP). Elk NIP-lid is gebonden aan de beroepscode. Volg de link voor meer informatie.

http://www.psynip.nl/beroepsethiek/de-beroepscode.html

Als Registercounsellor ben ik aangesloten bij de ABvC.