Menu

Privacyverklaring

Jij&iq Pyschologie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil Jij&iq Psychologie heldere en transparante informatie geven over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Jij&iq Psychologie doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jij&iq Psychologie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat Jij&iq Psychologie in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • Verwerking van voornoemde persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van deze persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met Jij&iq Psychologie wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Jij&iq Psychologie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan een opdracht / overeenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jij&iq Psychologie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Adres;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Geslacht;

 • Geboortedatum;

 • Gegevens m.b.t. uw gezondheid.

  Voornoemde persoonsgegevens worden door Jij&iq Psychologie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Aanvullend geldt:

 • Voor begeleidings-/behandelingstrajecten geldt een bewaartermijn van 20 jaar na afronding van de begeleiding/behandeling, conform de vereisten van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst).

Beroepsgeheim

Jij&iq Psychologie is een eenmanszaak, opgericht door drs. D.M. Lemaire-Lander. Als psycholoog is de eigenaar gehouden aan de Beroepscode voor psychologen. Een belangrijk onderdeel van deze code in het kader van de privacywetgeving ligt in het beroepsgeheim.

Volgens de Beroepscode van het NIP (art. 71), de wet (art. 88 Wet BIG en art. 457 WGBO) en de Jeugdwet (artikel 7.3.11) hebben psychologen een beroepsgeheim, oftewel geheimhoudingsplicht van hetgeen hen uit hoofde van hun beroep ter kennis komt. Het beroepsgeheim is echter begrensd en moet op grond van wet- en regelgeving soms doorbroken worden. Daarnaast is voor goede hulpverlening ook het delen van informatie soms noodzakelijk.

Op grond van artikel 81 van de Beroepscode van het NIP, verstrekt Jij&iq Psychologie uitsluitend gegevens aan derden die relevant en noodzakelijk zijn voor de specifieke vraagstelling en waarvoor de klant vooraf gerichte toestemming heeft verleend. Wanneer het delen van informatie met relevante derden wenselijk is, zal Jij&iq Psychologie dus altijd vooraf toestemming vragen aan u als klant/ouder/wettelijk vertegenwoordiger.

Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de Beroepscode voor psychologen van het NIP ( www.psynip.nl).

 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Jij&iq Psychologie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jij&iq Psychologie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Jij&iq Psychologie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

NB: Momenteel brengt Jij&iq Psychologie geen nieuwsbrieven uit.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Jij&iq Psychologie geeft kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt Jij&iq Psychologie gebruik van een derde partij voor:

 • Het ondersteunen van de (financiële) administratie d.m.v. het boekhoudprogramma Informer Online. Dit programma beschikt over het Keurmerk ZEKER-ONLINE Boekhouden. Jij&iq Psychologie verstrekt alleen NAWTE gegevens van u aan Informer Online. 

 • Het (mogelijk in de toekomst wederom) verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Jij&iq geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Jij&iq Psychologie hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Jij&iq Psychologie de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dient Jij&iq Psychologie medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan Jij&iq Psychologie persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Bewaartermijn

Jij&iq Psychologie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Jij&iq Psychologie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Jij&iq Psychologie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Aangezien Jij&iq Psychologie een eenmanszaak is, zijn uw gegevens alleen bekend bij de eigenaar;

 • Hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoord op alle systemen;

 • Het gebruik van ZIVVER voor het versturen van privacygevoelige berichten en documenten;

 • Het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • Het regelmatig evalueren van de nodige maatregelen.

Cookieverklaring

De website van Jij&iq Psychologie, www.jijeniq.nl, maakt geen gebruik van cookies, uitgezonderd sessie cookies.
Met behulp van een sessie cookie kan worden gezien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke Jij&iq Psychologie van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Jij&iq Psychologie of door één van de verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Jij&iq Psychologie kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor kan worden geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht Jij&iq Psychologie uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met Jij&iq Psychologie op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan is dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen heeft neem dan contact op.

 

Contactgegevens

Jij&iq Psychologie

Dublinstraat 24 - C3

2713 HS Zoetermeer

06-24135865 / info@jijeniq.nl